Marketing digital

Marketing digital เป็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการตลาด ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลความรู้ในหลายๆเรื่อง สำหรับผู้ที่มีความต้องการที่จะ ค้นคว้าให้ข้อมูลเพิ่ม ในสื่อการเรียนการสอน