Viral Marketing

Viral Marketing การตลาดบอกต่อออนไลน์

Viral Marketing การตลาดบอกต่อออนไลน์ ที่เป็นเนื้อหาที่ถูกแพร่กระจาย จากแหล่งออนไลน์  ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไปอย่างรวดเร็ว แล้วได้กว้างขึ้น “A piece of content that is circulated rapidly and widely form one eb user to another”

Viral Marketing

Viral marketing คืออะไร

ซึ่งเป็วิธีการ ของการทำการตลาด ด้วยการสร้างกระแส ของการตลาดนั้นให้เป็นวงก้าง โดยการอาศัยจาก การบอกต่จากบุคคลโดยทั่วไป ที่ส่วนใหญ่นั้นมักจะปพร่กระจายไปในสื่อสังคมออนไลน์ ที่แม้ว่าการบอกต่อ จากทางสื่อออนไลน์ นั้นเป็นการสร้างกระแส ในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็นการแพร่กระจายข้อมูลนั้นไปอย่างรวดเร็ว  ที่ยังรวมถึงยังต้องสร้าในส่วนของความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ดึงคนนั้นเข้ามามีส่วนร่วม เพราะคนที่จะแพร่กระจาย นั้นคือคนใกล้ตัว

การสื่อสารมี 2 ประเภท

 1. การสื่อสารทางเดียว หรือ One-way Communication

ที่เป็นการสื่อสาร ในรูปแบบสารนั้นจะถูกส่งจากผู้ส่งนั้นไปยังผู้รับ ไปในทิศทางเดียว โดยไม่มีการตอบกลับ จากทางฝ่ายผู้รับ อย่างเช่นทาง สื่อวิทยุ หรือ โทรทัศน์ การบรรยา หรือการอ่านหนังสือ

 • การสื่อสารสองทาง หรือ Two-way Communcation

ที่เป็นการสื่อสาร ที่ในสวนของการส่งสารนั้นจะมีการตอบโต้กัน ระหว่าง ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร โดยในขณะเดียวกับนั้น ต่างฝ่ายก็มีโอการรับรู้ถึงปฏิกิริยาการตอบสนองกัน

องค์ประกอบ นั้นเป็นการทำการตลาดแบบที่มีต้นทุนต่ำที่ต้องมีการตอบสนองการรับรู้ ให้เป็นกลยุทธ์ ที่ฉลาดและประสบความสำเร็จมาก เพราะในปัจจุบันนั้น ก็มีองค์ประกอบที่แต่ต่างกันไป ตามลักษณะของสินค้า และบริการ โดยที่มีพื้นฐานที่เป็นองค์ประกอบ สำคัญ 6 ประการ

 • การทำการกระตุ้นความรู้สึก

ที่เป็นการ โน้นาวจิตใจ ของผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งที่กำลังนำเสนอ โดยการเข้าไปถึงการ ถ่ายทอดความรู้สึกที่ออกอย่างชัดเจน

 • ทำสิ่งที่เหนือควาทคาดหมาย

เป็นการบอกต่อออนไลน์ ที่ไม่ใช่การโฆษณา แต่เป็นการประชาสัมพันธ์ ที่ต้องใช้เป็นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแปลกใหม่

 • อย่าทำให้ดูเหมือนโฆษณเกินไป

ที่เป็นการนำเสนอเรื่องราวสิ่งที่ต้องระวัง คือ โทนสี ที่มีลักษณะเด่น ที่แทรกเข้า ไปในเนื้อหาอย่างสวยงาม

 • มีเรืองราวต่เนื่อง

เป็นการทำให้มีเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง ที่ทำให้มีการนำเสนออย่างต่อเนื่องเป็นตอนๆ ที่จะเพิ่มความน่าสนใจ ของเนื้อหา

 • สามารถที่จะแบ่งบันได้

เป็นการแบ่งปันของผู้เข้าชม นั้นคือการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ แบบบอกต่อออนไลน์

 • ไม่จำกัดการเข้าชม

เป็นเนื้อหาตามความเหมาะสมตามรูปแบบสังคม และวัฒนธรรม

ประโยชน์ ของการตลาดแบบบอกต่อ

 • เกิดการแพร่กระจ่ายไปในวงกว้าง
 • การสร้างฐานคนรู้จักให้กับแบรนด์
 • การขยายกลุ่มลูกค้า
 • การสร้างความสัมพันธืที่มีต่อลูกค้า
 • การเพิ่มยอกขาย

รูปแบบของการตลาดบอกต่อ

Traditional ที่เป็นรูปแบบของ การตลาดบอกต่อ ในรูปแบบดั้งเดิม ที่จะเป็นรูปแบบการส่ง mail ที่เป็นการตลาดส่งกิจกรรม

Commerce เป็นรูป ของการตลาดบอกต่อ ที่จะเน้นไปในเรื่อง ของการกระทำการซื้อสินค้า และบริการที่ เป็นการบอกต่อ เพื่อที่จะเกิดการซื้อผ่านทางออนไลน์

Professional เป็นรูปแบบการตลาดบอกต่อ  ที่จะมารสื่อสารทางช่องทาง สื่อสารออนไลน์ ในการแบ่งบันไปอย่างของทางผู้บริโภคอื่นๆ ของรูปแบบปัจจุบัน

 Content marketing

นั้นจะมี รูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 บทความ

ที่เป็นในรูปแบบของบทความในการนำดสนอ เพื่อการกระตุ้นการขาย

 รูปภาพ

เป็นรู้ที่มีเนื้อหาจากรูป ที่ให้ผู้ที่พบเห็นนั้นเข้าในการสื่อสาร

 วีดิโอ

ที่เป็นเนื้อหาประเภทวีดิโอที่เป็นระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ สอดแทรกข้อมูลของการที่เรานั้นต้องการที่จะโฆษณาทั้งหมด

infographic

ที่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป จากรูปแบบ รูปภาพ ตรงการใส่รายละเอียดข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า จะเป็นไปในรูปแบบ แผนภูมิ แผนผัง กราฟ หรือ สัญลักษณ์

วิธีการสร้าง Viral Marketing

 1. การเลือกกลุ่มเป้าหมายเรก
 2. การคิดประเด็น และวิธีการนำเสนอ
 3. การมองหารสื่อ ที่จะทำการเผยแผร่
 4. การจัดทำ viral และการตรวจสอบ ให้แน่ใจ
 5. การเผยแพร่ ส่วนของ viral และการปั่นกระแส

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

About the author

Sophie Obrien

View all posts