การวางแผนการใช้สื่อ

การวางแผนการใช้สื่อ (Media Planning)

การวางแผนการใช้สื่อ กระบวนการวาง แผนการใช้สื่อ มี 4 ขั้นตอน

  • การวิเคราห์การตลาด คือการเอามาศึกษา ถึงเรื่องของปัจจัยภายใน ภายนอก และการแข่งขัน การวางแผนการใช้สื่อ ที่เน้นในเรื่องของการสื่อสาร  ส่งสาร ลำดับขั้นตอน ต่างๆ
  • กำหนดวัตถุประสงค์ คือการ ระบุความต้องการ ในการเจาะจงความเป็นไปได้ และความชัดเจนในการบรรลุวัตถุประสงค์
  • สร้างกลยุทธ์ และนำไปปฏิบัติ คือการคิดหาวิธี ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ของสื่อทางการตลาด
  • ประเมิน คือการนำแผนงานทั้งหมดนั้นมาประเมินผล ของความเป็นไปได้ ในการประสบความสำเร็จ หลังจากที่มีการ กำหนดวัตถุประสงค์ และการสร้างกลยุทธ์ และนำไปปฏิบัติ

สื่อโทรทัศน์มีข้อดี เหนือกว่าสื่อวิทยุ

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากกว่า โดยการนำเสนอนั้น มีความน่าสนใจมากกว่า ได้อย่างชัดเจน เพราะสื่อโทรทันศ์นั้นเป็นสื่อโฆษณา แต่สื่อวิทยุนั้น เป็นสื่อที่เอาไว้ใช้ประชาสัมพันธ์ ในการกระจายข้อมูลข่าว  

กลยุทธ์ด้านสื่อ ควรมีความยืดหยุ่น

  • โอกาสของตลาดนั้น ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่เป็นไปได้อยู่ตลอด
  • อุปสรรค ที่มาจากปัจจัยภายนอกและภายใน ที่ต้องมีกลาปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด
  • การสื่อบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกลยุทธ์

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผนการใช้สื่อ หมายถึง

ที่เป็นคู่มือที่ มีการุว่าวิธีที่ดีที่สุดนั้น ในการส่งสารที่ส่ง ให้ยังกลุ่มเป้าหมาย ได้ในช่วงเวลา สถานที่ และราคาที่เหมาะสม กระบวนการของการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับ การส่งสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และสิ่งที่ผู้วางแผน นั้นตัดสินใจ แต่สามารถเกิด การเปลี่ยนแปลงได้

การวางแผนการใช้สื่อมีอุปสรรคอะไรบ้าง

  • ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ในการโฆษณาที่สูง  ไม่ว่าจะเป็นค่าเวลา ค่าลงพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต
  • เป็นเนื้อหาที่ต้อง มีรายละเอียดเยอะ และซับซ้อน
  • เนื้อหาที่ส่งจากการโฆษณาเป็นการสื่อสางแบบทางเดียวที่ ไม่ได้มีการตอบถาม โดยตรง

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

cr. http://boothbayfoodandmusic.com/

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

About the author

Sophie Obrien

View all posts